Historie programu Erasmus

Evropa

Program Erasmus byl schválen v červnu 1987 jako samostatný program Evropské unie zaměřený na mobilitu studentů. V prvním roce se do programu zapojilo 11 zemí a zahraniční studijní pobyt absolvovalo na evropské úrovni 3 244 studentů. Od té doby prošel program Erasmus řadou změn. V roce 1995 se Erasmus stal součástí rámcového vzdělávacího programu Socrates, spektrum aktivit programu se postupně rozšiřovalo o mobility učitelů a projekty mezinárodní spolupráce mezi vysokými školami. Mobilita studentů i nadále zůstala hlavní aktivitou programu, díky níž je program považován za nejznámější a nejpopulárnější vzdělávací program Evropské unie.

V současné době se programu Erasmus účastní 33 zemí Evropy a 90 % evropských vysokých škol. Ročně je vysíláno do zahraničí více než 200 000 studentů. Od roku 1987 se zahraničního pobytu Erasmus zúčastnilo již na 3 miliony evropských studentů. Od roku 2007 je program Erasmus součástí nového Programu celoživotního učení, který je schválen na období let 2007 - 2013.

Výbor pro kulturu a vzdělávání Evropské komise v roce 2013 přijal návrh, díky kterému by měl být program Erasmus společně s dalšími šesti existujícími programy nahrazen novým programem Erasmus+, a to na období 2014 - 2020. Celý program Erasmus+ by v tomto období mohlo využít až 5 milionů studentů. Oproti stávajícímu programovacímu období by měly být pro příštích sedm let navýšeny prostředky přibližně o 73 %. Více informací k novému programu bude známo na podzim roku 2013.


Česká republika

Česká republika se zapojila do programu Erasmus v roce 1997. V roce 1998/1999 byli vysláni do zahraničí první čeští studenti a učitelé programu Erasmus, celkem se jednalo o 879 studentů a 366 učitelů. Počet vyslaných studentů i učitelů každým rokem narůstal, v roce 2011/2012 absolvovalo zahraniční pobyt Erasmus již celkem 7 004 studentů a 2 622 pedagogů nebo zaměstnanců vysokých škol. Více statistických údajů lze nalézt na webových stránkách Národní agentury.

Celkem bylo za období let 1998/1999 až 2011/2012 vysláno 58 279 studentů a 20 654 pedagogů či zaměstnanců českých vysokoškolských institucí.

V rámci České republiky se do programu mohou zapojit veřejné, soukromé, státní vysoké školy a vybrané vyšší odborné školy či konzervatoře. Finanční prostředky na realizaci aktivit programu Erasmus pochází ze dvou zdrojů. Základním zdrojem financování jsou finanční prostředky Evropské unie (rozpočet programu Erasmus), které školám na základě jejich žádostí přiděluje Národní agentura. Doplňkovým zdrojem je tzv. dofinancování (finanční prostředky státního rozpočtu ČR), které je dostupné pouze pro veřejné vysoké školy a je přidělováno prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Státní, soukromé vysoké školy, vyšší odborné školy a konzervatoře jsou financovány plně z prostředků Evropské unie při zachování stejné výše finanční podpory na jednotlivé mobility.

Mobilita studentů má velký přínos pro samotné studenty i pro další rozvoj mezinárodní spolupráce vysokých škol. Erasmus dává studentům šanci nejen studovat, ale i žít v cizí zemi, poznat její kulturu a sociální prostředí. Neustále narůstá rovněž přínos zaměstnaneckých mobilit v rámci programu Erasmus. Pedagogové získávají v zahraničí zkušenosti s jinou organizací výuky, odlišným přístupem studentů ke studiu a jinými výukovými metodami, což ve svém důsledku přináší větší otevřenost učitelů a ochotu inovovat výuku na domácí instituci

Erasmus zásadní měrou přispěl k otevírání a modernizaci českého vysokého školství v evropském i mezinárodním měřítku.


Autorka loga: Zuzana Lišková, ESN klub VŠE Praha